23rd Chwefror 2017

Hwyluso

A group of participants and a facilitator

Mae hwyluso yn agwedd bwysig ar ymgysylltu’n effeithiol â staff, y cyhoedd neu ddefnyddwyr gwasanaethau. Ein ethos yw ‘Rydym yn gweithio gyda phobl a mudiadau acnididdyn nhw’. Mae hyn yn sicrhau bod staff o fewn mudiadau yn cael eu galluogi a’u grymuso i fod yn hwyluswyr ac yn ymgysylltwyr effeithiol eu hunain, gan greu felly amgylchedd mwy cynaliadwy ar gyfer ymgysylltu a hwyluso effeithiol ledled Cymru.

Gall Cyfranogaeth Cymru eich cefnogi gyda hwyluso yn y ffyrdd canlynol:

Gwaith hwyluso Cyfranogaeth Cymru

Gall tîm hyfforddedig Cyfranogaeth Cymru hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau ledled Cymru yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae ein profiad helaeth yn cynnwys hwyluso yn y meysydd canlynol:

  • Cyfarfodydd mewnol rhwng staff ar gyfer mudiadau e.e. rhaglenni newid, trafod a datrys anghydfodau, diwrnodau meithrin tîm, cyfarfodydd cynllunio a gweledigaeth.
  • Hwyluso cynadleddau ar gyfer grwpiau mawr a bach
  • Adolygu ac adnewyddu partneriaethau a rhwydweithiau
  • Cyfarfodydd cyhoeddus
  • Grwpiau ffocws ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd

Mae gennym brofiad o weithio gydag ystod eang o fudiadau ar draws bob sector ac ar lefelau amrywiol.

Mae’r gwaith hwn yn rhan o’n gwasanaethau wedi’i deilwra a gellir cael dyfynbrisiau am y gwasanaethau hyn drwy gysylltu â ni’n uniongyrchol.

Gwaith ymgysylltu ymarferol

Ydych chi eisiau rhedeg gweithgareddau ymgysylltu wyneb yn wyneb ond dydych chi ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Byddwn ni’n gweithio gyda chi a’ch tîm trwy’r broses lawn i; ddylunio, cynllunio a rhedeg grwpiau ffocws/gweithdai a.y.b. gyda’ch rhanddeiliaid; cynghori ar gofnodi a defnyddio adborth ansoddol, ysgrifennu’r adroddiad ac adrodd yn ôl i helpu chi i nodi arfer da a dysgu da ar gyfer eich mudiad.Rydym yn cefnogi staff trwy gydol y broses a byddwn yn gweithio’n agos gyda’ch tîm. Mae hon yn ffordd ymarferol o adeiladu gallu, profiad a hyder eich mudiad i redeg gweithgareddau ymgysylltu wyneb-yn-wyneb, mewn awyrgylch diogel a chefnogol. Mae gennym gyfoeth o brofiad a dysgu o weithio gyda mudiadau eraill, a byddwn yn rhannu hyn trwy gydol y gwaith. Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion yn participationcymru@wcva.org.uk

Dysgu Gweithredol

Mae Dysgu Gweithredol yn ffordd o ddysgu a rhannu mewn grŵp a all fod o fudd i bobl o fewn timau, mudiadau a phartneriaethau. Mae Cyfranogaeth Cymru yn cynnig gwasanaeth hwyluso ar gyfer setiau dysgu gweithredol sy’n helpu i sefydlu set a hwyluso cyfarfodydd cychwynnol yn ogystal â monitro a gwerthuso dysgu gweithredol.

Rydym hefyd yn hyfforddi pobl i hwyluso dysgu gweithredol. I gael gwybod mwy, gweler ein rhaglen hyfforddi.

Cwrs Sgiliau Hwyluso achrededig

Yn gydnabyddiaeth o’r ffaith fod sgiliau hwyluso yn hanfodol er mwyn ymgysylltu’n effeithiol, rydym yn cynnig hyfforddiant amrywiol i hwyluswyr, sy’n addas i unigolion a mudiadau er mwyn galluogi pobl i ennill y sgiliau a’r hyder i hwyluso yn eu meysydd gwaith eu hunain. Mae sawl ffordd o gael mynediad at y cwrs hwn:

  • Gall unigolion gadw lle ar y cwrs drwy ein rhaglen hyfforddi. Cynhelir y cwrs hwn yn flynyddol
  • Gall mudiadau gomisiynu cwrs hyfforddi wedi’i deilwra ar gyfer sawl aelod o staff pan fyddwn ni’n dod atoch chi. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Pin It on Pinterest