16th Awst 2017

Modelau ymgysylltu â’r gymuned

Nod y modelau ymgysylltu â’r gymuned hyn i gyd yw helpu mudiadau i weithio’n effeithiol wrth gynnwys dinasyddion yn y broses benderfynu. Mae Cyfranogaeth Cymru wedi hel y modelau ymgysylltu canlynol at ei gilydd drwy ein gwaith. Os ydych wedi dod ar draws model defnyddiol eich hun, cysylltwch â ni fel y gallwn ei ychwanegu at y rhestr isod.

Ysgol Sherry Arnstein ar gyfer Cyfranogaeth Dinasyddion

Mae Ysgol Arnstein yn fodel adnabyddus ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd. Mae’n awgrymu sianeli amrywiol, y gellid eu defnyddio i gyflawni’r gwahanol ganlyniadau. Mae’r model hwn yn ystyried 8 math o gyfranogi, a ddynodir gan risiau’r ysgol.

Models of community engagement: Sherry Arnstein's Ladder of Participation

Ffynhonnell y ddelwedd: Wikipedia

Ceir hierarchaeth glir, yn mynd o’r lefel isaf ‘inform’ i’r lefelau uwch ‘control’ neu ‘partnership’, gan hefyd roi’r lefelau mewn grwpiau bras; y grisiau is yn cynrychioli dim cyfranogaeth, y grisiau canol yn cynrychioli tocenistiaeth, a’r grisiau uwch yn fathau o bŵer dinasyddion.

Rhagor o wybodaeth

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html#d0e70

Arnstein S.R., (1969) A ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners 35., tudalennau 216-224


Ysgol Roger Hart ar gyfer Cyfranogaeth gan blant

Mae enghreifftiau eraill o “ysgolion” ymgysylltu â dinasyddion yn cynnwys ysgol Roger Hart ar gyfer cyfranogaeth gan blant sydd ag wyth gris a dau brif barth y mae e’n eu galw’n ‘Dim Cyfranogaeth’ a ‘Graddau Cyfranogaeth’.

Ym model Roger Hart, mae’r pum gris uchaf, yn y parth ‘Cyfranogi’, i gyd yn cynnwys mathau gwahanol ond dilys o gyfranogaeth tra mae’r tri gris isaf yn perthyn i’r parth “Dim Cyfranogaeth”.

YSGOL ROGER HART AR GYFER CYFRANOGAETH GAN BLANT

Rhagor o wybodaeth

Children’s Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Care


Model Ymgysylltu Alain Thomas

Mae model Alain Thomas isod, sydd â phedwar cam, yn wahanol i’r rhan fwyaf o fodelau eraill gan ei fod yn nodi ffactorau sy’n arwain at y potensial i’r broses ymgysylltu gael canlyniadau positif neu negyddol ar bob lefel.

Dyma’r pedwar cam

  1. Rheolaeth
  2. Rhannu Pŵer
  3. Ymgynghori
  4. Cyfathrebu

Mae’r model yn awgrymu bod tair set o ffactorau yn dylanwadu ar a yw ymgysylltu yn debygol o arwain at ganlyniadau positif neu negyddol: Cymhelliant, Capasiti a Sicrwydd o ran pŵer.

Cymhelliant positif i gyfathrebu’n onest ac yn effeithiol yw’r ffactor pwysicaf ar y lefel cyfathrebu, adnoddau digonol i weithredu’r hyn rydych yn ymgynghori yn ei gylch yw’r ffactor allweddol ar y lefel ymgynghori, a sicrwydd digonol y bydd dinasyddion wir yn gallu rhannu yn y broses benderfynu sy’n hanfodol ar y lefel rhannu pŵer.

MODEL YMGYSYLLTU ALAIN THOMAS


Modelau ymgysylltu cyhoeddus eraill

Estyn allan: ymgysylltiad cymunedol ac iechyd – Asiantaeth Gwelliant a Datblygu

Model ymgysylltiad cymunedol – Dinas Charles Sturt

Modelau o ymgysylltu cymunedol – Canolfan Datblygiad Cymunedol Albanaidd

Tair esiampl o dechnegau ymgysylltiad cyhoeddus – Adran Iechyd Minnesota

Ymgysylltiad cyhoeddus: Y Ganolfan ar gyfer Ethnigrwydd ac Iechyd – Canolfan ar gyfer Ethnigrwydd ac Iechyd a Phrifysgol Ganol Swydd Gaerhirfryn

Ymgysylltiad cymunedol a gwneud penderfyniadau cyfranogol – Prifysgol Murdoch


Dysgu mwy

Mae gan ein rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd ystod eang o gyrsiau sy’n ymdrin â’r modelau ymgysylltu â’r cyhoedd hyn i gyd mewn llawer mwy o fanylder, gan gynnwys astudiaethau achos a ffyrdd ymarferol o roi’r modelau hyn ar waith yn eich gwaith ymgysylltu â’r cyhoedd.

Byddwn yn gweithio gyda chi i gynllunio a phersonoli’r cwrs. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’ch anghenion hyfforddi.

Cydgynhyrchu ar waith

Rhoi dinasyddion yn y canol wrth ddylunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar gyd-destun cydgynhyrchu yng Nghymru ac yn egluro terminoleg cydgynhyrchu. Byddwn yn ystyried y ffactorau sydd eu hangen er mwyn cydgynhyrchu’n effeithiol, megis newid diwylliannol er mwyn rhannu pŵer â dinasyddion a dull seiliedig ar asedau.

Cael gwybod mwy


Ymgysylltiad cyhoeddus: damcaniaeth ac ymarfer

Bwriedir y cwrs cynhwysfawr hwn i ddarparu gwell ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ymgysylltu cyfranogol. Bydd y cyfranogwyr yn ennill sgiliau amrywiol yn ogystal ag yn magu hyder mewn ymgysylltu â dinasyddion a’r gymuned. Bydd y diwrnod cyntaf yn canolbwyntio ar baratoi ar gyfer ymgysylltu, y rhesymeg, pwy i gysylltu â nhw a sicrhau dilysrwydd wrth ymgynghori. Bydd y cyfranogwyr yn dysgu cyfryngau amrywiol ac yn cael cyfle i roi rhai o’r dulliau ar waith.

Cael gwybod mwy


Rhannu pwer mewn gwasanaethau cyhoeddus

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd ganddynt eisoes ynghylch ymgysylltu â’r cyhoedd gan archwilio lefelau uwch o ymgysylltu yn fanylach h.y. Rhannu Pŵer a Rheolaeth Dinasyddion. Mae’r cwrs yn cynnig gwybodaeth, sgiliau, offer ac ymarferion ystyriol i helpu ymarferwyr i roi ar waith y lefelau uwch hyn o ymgysylltu.

Cael gwybod mwy


Rhestr gyflawn o gyrsiau hyfforddi ymgysylltu â’r cyhoedd

Yr hyn sydd ar y gweill yn ein rhaglen hyfforddi 2017/18

Pin It on Pinterest