25th Chwefror 2017

Polisi preifatrwydd

Ymwadiad

Mae’r safle hwn wedi’i greu er gwybodaeth yn unig. Er bod Cyfranogaeth Cymru neu WCVA wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth a’r deunydd graffeg cysylltiedig (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel “deunydd”) sydd wedi’u cynnwys yn y safle hwn yn gywir ar adeg eu cyhoeddi ni ellir gwarantu eu bod yn gywir nac yn addas i’r diben, yn ddiamwys nac ymhlyg.

Ni all Cyfranogaeth Cymru a/neu ei gyflenwyr cysylltiedig dderbyn cyfrifoldeb am wallau, hepgoriadau, datganiadau camarweiniol nac am ganlyniadau hynny. Mae’r safle hwn yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol am ein gwasanaethau, y gyfraith a materion eraill sy’n berthnasol i fudiadau gwirfoddol. Ni fwriedir i’r deunydd fod yn ddatganiad cyflawn o’r gyfraith, ffaith na gweithdrefn ac ni ddylech chi ddibynnu arno am hynny, ac ni ddylai gael ei gyfleu felly i drydydd parti. Nid oes dim yn y safle hwn a ddylai gael ei ystyried fel cyngor cyfreithiol neu gyngor proffesiynol arall. Dylech ofyn am gyngor manwl gan gyfreithiwr neu weithiwr proffesiynol / arbenigwr arall bob amser cyn penderfynu gweithredu neu beidio gweithredu yn seiliedig ar set benodol o ffeithiau.

Mae Cyfranogaeth Cymru a/neu ein cyflenwyr cysylltiedig yn gwrthod pob atebolrwydd, i’n defnyddwyr uniongyrchol a phob trydydd parti, am ddifrod arbennig, anuniongyrchol neu ganlyniadol neu unrhyw ddifrod o gwbl sy’n deillio mewn contract, camwedd neu fel arall (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli defnydd, data, busnes neu elw) sy’n deillio o ddefnyddio neu anallu i ddefnyddio’r safle hwn.

Nid yw cyfeiriad at unrhyw fudiad, cwmni neu unigolyn yn y safle hwn, neu unrhyw safle y mae dolen ato, yn golygu bod WCVA yn cymeradwyo nac yn gwarantu eu henw da neu eu gallu oni bai bod hynny wedi’i ddatgan yn benodol.
Mae Cyfranogaeth Cymru yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i’ch data neu eich cyfrifiadur a achosir gan firws a drosglwyddir, neu unrhyw achos arall, a all ddigwydd wrth ddefnyddio’r safle. Dylech redeg rhaglen gwrth-firws yn achos pob deunydd sy’n cael ei lwytho i lawr.

Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol, hawlfraint neu hawliau tebyg yn yr holl ddeunydd ar y safle hwn yn eiddo i Cyfranogaeth Cymru. Cyfranogaeth Cymru yn Nod Masnach cofrestredig WCVA.

Oni ddywedir yn wahanol, mae’r hawlfraint neu hawliau tebyg ar yr holl ddefnydd ar y safle hwn yn eiddo i WCVA.

Cewch argraffu fel copi caled, llwytho i lawr i ddisg galed leol neu ddefnyddio unrhyw wybodaeth a geir ar y safle hwn ar yr amod bod yr wybodaeth honno at eich defnydd personol chi neu ar gael i eraill yn eich mudiad chi’n unig. Ym mhob achos, rhaid cydnabod WCVA fel ffynhonnell y deunydd ar y copi; rhaid cadw pob hysbysiad hawlfraint a pherchnogol yn gyflawn, a rhaid atgynhyrchu ein cyfeiriad a’n manylion cyswllt.

Caniateir i gopïau gael eu cyflenwi i drydydd parti ar yr amod eu bod at eu defnydd personol; na fyddant yn cael eu cyflenwi fel rhan o waith neu gyhoeddiad arall, ac na fyddant yn cael eu cyflenwi’n uniongyrchol yn gyfnewid am elw masnachol. Mae cyflenwi copi i drydydd parti yn amodol ar eu hysbysu o’r ffaith bod y telerau hyn yr un mor weithredol yn eu hachos hwythau.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint WCVA yn ymestyn i gynnwys unrhyw ddeunydd ar y safle hwn sydd wedi’i nodi fel hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael caniatâd uniongyrchol deiliad yr hawlfraint berthnasol i atgynhyrchu deunydd o’r fath.

Gellir copïo unrhyw erthygl ar yr amod ei bod yn cael ei chopïo’n llawn heb ei diwygio na’i golygu. Caniateir eu cyfieithu ar yr amod eich bod yn derbyn cyfrifoldeb llawn am gywirdeb y cyfieithiad.

Nid yw’r caniatâd hawlfraint a roddir yn y telerau hyn yn cynnwys dyluniad na diwyg gwefan WCVA. Mae elfennau o’n gwefan wedi’u diogelu gan y gyfraith ac ni chaniateir eu copïo na’u hefelychu’n llawn nac yn rhannol. Ni chaniateir copïo nac ail drawsyrru logos, deunydd graffeg na delweddau ar wefan WCVA heb ein caniatâd ysgrifenedig.

Byddem yn barod i ystyried ceisiadau am ganiatâd i ledaenu neu ddefnyddio deunydd WCVA sydd y tu hwnt i gwmpas y telerau hawlfraint a amlinellir uchod ar yr amod eich bod wedi cael ein caniatâd ysgrifenedig
ymlaen llaw.

Deunydd a gyflwynir gan ddefnyddwyr a thrydydd parti

Mae rhai rhannau o’r safle’n cynnwys deunydd a gyflwynwyd gan ddefnyddwyr a thrydydd parti sy’n parhau’n gyfrifol bob amser am gynnwys y deunydd a gyflwynwyd ac unrhyw farn sydd wedi’i chynnwys ynddo. Nid yw cynnwys deunydd a gyflwynwyd ar y safle hwn yn golygu nac yn awgrymu unrhyw warant, ardystiad na chytundeb â’r cynnwys gan WCVA oni bai bod hynny wedi’i ddatgan yn benodol.
Nid yw WCVA yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau, hepgoriadau neu anghywirdeb mewn deunydd a gyflwynir.

Mae WCVA yn cadw’r hawl i hepgor, atal neu olygu unrhyw ddeunydd a gyflwynir.

Dolenni

Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni at wefannau eraill nad oes gan WCVA reolaeth drostynt. O ganlyniad, nid yw WCVA yn gyfrifol nac yn atebol am weithrediad; cynnwys; newidiadau i; na dolenni sydd wedi’u cynnwys mewn gwefannau o’r fath.
Rydym yn cynnwys y dolenni hyn er hwylustod ac nid yw’r ffaith bod unrhyw ddolen wedi’i chynnwys yn golygu bod WCVA yn cymeradwyo’r gwefannau dan sylw oni bai bod hynny wedi’i ddatgan yn benodol.
Mae WCVA yn rhoi caniatâd cyffredinol i roi dolen at y safle hwn ar yr amod ein bod wedi  rhoi caniatâd ysgrifenedig cyn creu’r ddolen.

Mynediad at y gwasanaeth

Mae WCVA yn sicrhau bod y safle hwn ar gael 24 awr y dydd fel arfer, ond ni allwn fod yn atebol am unrhyw hawliadau sy’n deillio o ganlyniad i oedi, amhariad neu anallu i gael mynediad at y safle, beth bynnag fo achos hynny.
Mae ymaelodi ag WCVA yn rhoi mynediad i aelodau at elfennau cyfyngedig o’r safle nad ydynt ar gael i rai nad ydynt yn aelodau. Mae WCVA yn ceisio sicrhau bod yr elfennau hynny o’r safle sydd ar gael i aelodau ar gael 24 awr y dydd ond ni allwn warantu mynediad i aelodau na derbyn cyfrifoldeb am unrhyw hawliadau sy’n deillio o oedi, amhariad neu anallu i gael mynediad at y safle, beth bynnag fo achos hynny.
O bryd i’w gilydd mae’n bosibl y bydd yn rhaid atal gwasanaeth ein gwefan er mwyn gwneud gwelliannau; gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol, neu am resymau eraill. Gwneir pob ymdrech resymol i leihau unrhyw amhariad i’r gwasanaeth ond ni all WCVA fod yn atebol am unrhyw hawliadau sy’n deillio o oedi, amhariad neu anallu i gael mynediad at y safle, beth bynnag fo achos hynny.

Cyffredinol

Wrth gael mynediad at unrhyw ran o’r safle hwn tybir eich od wedi derbyn y telerau hyn yn llawn.

Mae gwefan WCVA, gan gynnwys y telerau hyn, yn dod o dan yfraith Cymru a Lloegr. Mae gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth eilltuedig dros unrhyw anghydfodau a all godi o dan y telerau hyn.

Mae WCVA yn cadw pob hawl nad ydynt wedi’u rhoi’n benodol n y telerau hyn.

Dylid gwneud cais ysgrifenedig am ganiatâd a hysbysiadau neu eu hanfon at:

e-bost participationcymru[at]wcva[dot]org[dot]uk

neu lythyr at Participation Cymru, WCVA, Ty Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH.

Sylwer: gallwn newid ein telerau ac amodau o bryd i’w gilydd, felly dylech sicrhau eich bod yn eu gwirio bob tro y byddwch yn efnyddio’r safle.

© Cyfranogaeth Cymru %%currentyear%%

Sicrhau mynediad dienw i ymwelwyr

Gallwch fynd i hafan ein gwefannau a chwilio drwy ein safleoedd heb ddatgelu eich data personol.

Gwasanaethau a dolenni ein gwefannau

Mae ein gwefannau yn eich galluogi chi i gyfathrebu ag ymwelwyr eraill neu osod gybodaeth yn y wefan i eraill ei gweld. Pan fyddwch yn gwneud hynny, gall ymwelwyr eraill gasglu eich data.

Casglu gwybodaeth yn awtomatig

Nid ydym yn cofnodi data personol yn awtomatig nac yn cysylltu gwybodaeth sydd wedi’i chofnodi’n awtomatig gan ddulliau eraill gyda data personol am unigolion penodol.

Casglu data a manylu ar bwrpas

Rydym yn casglu’r data personol rydych chi’n ei wirfoddoli wrth ddefnyddio ein gwefannau. Cesglir y data personol canlynol am y rhesymau sydd wedi’u rhestru gennym yn unig:

  • Archebion Hyfforddiant a Digwyddiadau
  • Cais Aelodeath
  • Gweinyddiaeth dechnegol y wefan

Nid ydym yn casglu nac yn defnyddio data personol ar gyfer unrhyw bwrpas ac eithrio’r pwrpas a nodir uchod. Os ydym ni’n dymuno defnyddio eich data personol chi at bwrpas newydd, rydym yn cynnig cyfle i chi roi eich caniatâd ar gyfer y pwrpas newydd hwn drwy ddynodi hynny mewn blwch yn y man yn y wefan ble cesglir data personol.

Datgeliad a dewis yr ymwelydd

Nid ydym yn datgelu eich data personol chi i fudiadau eraill. Os ydym ni’n dymuno datgelu eich data personol chi, at bwrpas sy’n wahanol i’r pwrpas sydd wedi’i ddynodi yn y tabl uchod, byddwn yn cynnig cyfle i chi roi eich caniatâd ar gyfer y datgeliad.

Cyfrinachedd/Diogelwch

Rydym yn rhoi dewis i chi i ddefnyddio dull trosglwyddo diogel i anfon y mathau canlynol o ddata personol atom ni:

  • data personol sylfaenol (fel enw a manylion cyswllt)
  • dynodwyr (fel manylion cerdyn credyd, cyfrinair gwefan)

Rydym ni wedi gweithredu polisïau diogelwch, rheolau a mesurau technegol i ddiogelu’r data personol sydd gennym ni dan ein rheolaeth rhag y canlynol:

  • mynediad  heb awdurdod
  • defnydd  neu ddatgelu amhriodol
  • addasu heb awdurdod
  • dinistrio anghyfreithlon neu golli damweiniol

Mae’n ofynnol i’n gweithwyr a’n proseswyr data ni i gyd sy’n cael gweld data personol ac sy’n gysylltiedig â phrosesu data personol barchu cyfrinachedd data personol ein ymwelwyr.

Rydym yn sicrhau na fydd eich data personol chi’n cael ei ddatgelu i sefydliadau ac  awdurdodau’r Wladwriaeth, ac eithrio os yw hynny’n ofynnol gan y gyfraith neu o dan unrhyw reoliad arall.

Mynediad at y data personol sydd gennym ni amdanoch chi.

Gallwch ofyn i ni a ydym ni’n cadw data personol amdanoch chi a gofyn am gopi o’r data hwnnw, drwy:

Cydymffurfio â Phreifatrwydd

Mae WCVA yn Rheolydd Data cofrestredig o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Er mwyn dangos bod ein polisi preifatrwydd yn cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth uchod, rydym yn cael ein goruchwylio’n annibynnol mewn perthynas â diogelu data gan:

Dynodiad yr awdurdod Comisiynydd Gwybodaeth

www.ico.gov.uk

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Caer SK9 5AF

Cefnogi preifatrwydd

Enw/dynodiad: Rheolwr Cyfranogaeth Cymru

Adran: Hyfforddiant

Cyfeiriad: WCVA,  Ty Baltig, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd  CF10 5FH

Rhif ffôn: 0800 2888 329

 

Pin It on Pinterest