Sut i hwyluso trafodaeth arlein yn ystod ffrwd fyw

Mae ffrydiau byw yn bwnc llosg mawr ar hyn o bryd.  

Mae pobl eisiau cynnwys sydd ar gael ar unwaith. Mae gwasanaethau megis Periscope, Facebook Live, YouTube Live Streams a Twitch yn hynod o boblogaidd ac mae’r nifer sy’n eu defnyddio yn tyfu’n gyflym.

Mae llwyfannau neu apiau cymdeithasol eraill gan gynnwys Instagram, Snapchat a Messenger hefyd yn canolbwyntio’n fawr ar ddarllediadau byw.

Cynnwys byw yw’r peth mawr ar gyfer 2017, mae mor gyfoes, mor gyfredol, mae’n digwydd RWAN HYN.

Dyma duedd na ellir mo’i hanwybyddu. 
Facilitating an online live stream discussion

Pa gyfleoedd y mae hyn yn eu cynnig i ni fel ymarferwyr ymgysylltu â’r cyhoedd?

Mae dod o hyd i amser, dyddiad a lleoliad addas ar gyfer nifer o bobl yn waith caled. Mae’n her ynddo’i hun. Mae pethau’n digwydd na ellir mo’u hatal, problemau’n codi, cyfranogwyr allweddol yn methu dod ar y munud olaf, a choeliwch neu beidio gall peipiau fyrstio yn eich ystafell gyfarfod.

Mae cynnal trafodaeth arlein yn caniatáu i gynulleidfa ehangach ddweud eu dweud a does dim rhwystrau corfforol i atal pobl rhag cymryd rhan. Wrth gwrs, gyda thechnoleg, mae yna rwystrau eraill i’w hystyried ac fe fyddwn yn trafod y rhain yn fanylach nes ymlaen yn y darn hwn.

Efallai y gallwch gyrraedd unigolion na fyddai byth wedi mynd i gyfarfod cyhoeddus. Efallai hefyd y byddwch yn cael gwybodaeth dreiddgar, gan fod rhai’n cyfathrebu’n well yn ysgrifenedig nag ar lafar. Gallech ddefnyddio ffrydio byw fel rhan o broses ymgysylltu ehangach.

Sut ydw i hyd yn oed yn ‘mynd yn fyw’?

Clicio botwm, yn llythrennol. Mae angen i chi fod yn defnyddio dyfais gyda chamera, megis ffôn clyfar. I sicrhau ansawdd sain gwell, gallech hefyd ystyried defnyddio microffon lapél rydych yn ei glipio ymlaen, neu microffon bluetooth/di-wifr ond mae’r rheini’n costio mwy. Fel arfer, fe fydd y microffon sydd yn y ddyfais yn barod yn gweithio’n iawn os ydych ond yn dechrau arni gyda ffrydio byw.

Twitter iconSut i fynd yn fyw ar Twitter

  1. Lawrlwytho ap Periscope
  2. Mewngofnodi gan ddefnyddio’ch manylion cyfrif Twitter
  3. Dechrau darllediad newydd
  4. Nodi rhywfaint o wybodaeth am eich darllediad

Cofiwch rannu’r ffaith eich bod yn fyw! Rhannwch y ddolen at y darllediad fel y gall eich dilynwyr ymuno ynddo. Mae’n syniad da creu chydig o gyffro cyn eich darllediad, rhowch wybod i bobl yr amser a’r dyddiad y byddwch yn fyw. Fe fydd pobl yn gallu dod o hyd i chi ar Periscope – ond fe fydd eich cysylltiadau a’ch dilynwyr yn cael mwy o effaith.

Gweler darllediad byw WCVA o weithdy Promo Cymru ynglŷn â’r cyfryngau cymdeithasol a gynhaliwyd yn yr achlysur arloesol, Gofod3.

Sut i fynd yn fyw ar Facebook

  1. Agor ap Facebook neu’r wefan symudol
  2. O dan eich blwch statws – gwasgwch ‘Yn Fyw/Live’
  3. Nodi ychydig o wybodaeth a dyna ni!
  4. Llongyfarchiadau! Rydych nawr wedi mynd yn fyw!

Fe fydd Facebook yn hysbysu’ch dilynwyr yn syth ar ôl i chi fynd yn fyw – felly cofiwch ddewis amser da i fynd yn fyw (pan fo’ch dilynwyr arlein – gweler eich gwybodaeth ddadansoddol i gael y data yma) os ydych eisiau nifer uchel o gyfranogwyr. Serch hynny, fe ddylech hefyd ddilyn y cyngor uchod a hyrwyddo’r ffaith y byddwch yn fyw, rhannu’r wybodaeth ar draws eich llwyfannau eraill ayyb.

Syniadau ffrydio byw

Sesiynau Holi ac Ateb

Tra’r rydych yn fyw, mae cyfle i wylwyr ryngweithio a chyfathrebu â chi drwy deipio sylwadau yn y ‘blwch sgwrsio’ – gallwch ymateb i’r sylwadau/cwestiynau hyn ar lafar, yn ystod eich darllediad. Fe ddylech ddweud (er enghraifft) “Mae Morgan newydd ofyn beth fydd yn digwydd i’r trawsgrifiad o’r sesiwn yma?” ac yna ateb y cwestiwn.

Os oes gennych lawer iawn o wylwyr, gall fod yn syniad da i fod â chynorthwyydd neu ddau i hidlo’r cwestiynau ar sgrin ar wahân!

Sesiynau tiwtorial/sesiynau dysgu byr

Dyma ffordd wych o rannu gwybodaeth â phobl sy’n gweithio’n bennaf mewn swyddfa. Cofiwch fod eich darllediadau hefyd yn cael eu cadw ar ôl y sesiwn a gall pobl a fethodd y sesiwn fyw ddal i fyny nes ymlaen drwy wylio’r fideo.

Sesiynau adborth byw

Os ydych yn teimlo’n ddewr – gallech gasglu adborth yn ystod sesiwn fyw. Gallech ddal cardiau o flaen y sgrin gyda chwestiynau arnynt – neu eu nodi ar siart troi wrth eich ymyl ar gyfer y darllediad. Gallech hefyd ddefnyddio hyn fel cyfle i roi adborth i gyfranogwyr rydych wedi bod mewn cysylltiad â nhw’n barod neu i drafod adborth rydych wedi’i gael.

Cystadlaethau/rhoddion

Os gall eich mudiad gynnal cystadleuaeth, mae hyn yn gymhelliant gwych i gynyddu nifer y gwylwyr a dilynwyr. Gallech dynnu’r enw buddugol ‘allan o’r het’ yn fyw a chyhoeddi’r enillydd, a wedyn gofyn i’r enillydd adael sylw yn mynegi ei hapusrwydd!

Two people using their phones

Beth am y rhwystrau a’r cyfyngiadau ar ffrydio byw?

Mae’n bwysig iawn ystyried hyn. Pan fyddwch yn fyw ar unrhyw lwyfan digidol mae yna bethau a all fynd o chwith. Rwy’n siwr ei fod yn ddilema y mae pawb sydd erioed wedi bod yn fyw ar y teledu, y radio neu arlein wedi’i wynebu!

Technoleg

Y peth cyntaf i boeni amdano yw bod y dechnoleg yn methu. Y peth olaf rydych ei eisiau yw llun aneglur a llais sy’n swnio fel robot! Mae cysylltiad dibynadwy, cyflymder uchel  â’r rhyngrwyd yn hanfodol os ydych am wneud ffrwd fyw. Mae’n reit bwysig fod gan eich defnyddwyr/gwylwyr gysylltiad dibynadwy hefyd.

Nid oes gan bob ardal yng Nghymru, Prydain na’r byd fynediad at gysylltiad dibynadwy â’r rhyngrwyd. Mae pethau’n gwella ond fe ddylech yn sicr ystyried y ffactor hwn wrth benderfynu a yw darllediad byw yn briodol i’ch cynulleidfa.

Hefyd: cofiwch sicrhau bod batri’ch ffôn yn llawn neu fel arall fe fyddwch mewn trafferth wrth weld y rhybudd ofnadwy hwnnw, “Batri isel”. Gallwch ddefnyddio gwefrydd cludadwy neu wefrydd panel solar os ydych tu allan (ac os yw’r haul yn gwenu!)

Iaith

Fe fyddai cynnal ffrwd ddwyieithog neu amlieithog yn her ac fe  fyddai angen ddwywaith gymaint o adnoddau i gynnal sesiynau ochr yn ochr. Ond ni fyddai’n amhosib.

Os ydych yng Nghymru (neu unrhyw le arall yn gweithio’n ddwyieithog) yna beth am sicrhau bod yna rywun sy’n siarad Cymraeg ar gael yn ystod y ffrwd fyw i ateb cwestiynau yn Gymraeg a chyfieithu i’r di-Gymraeg. Gallech ei gwneud yn glir i wylwyr bod croeso iddynt gymryd rhan yn Gymraeg neu’n Saesneg os ydynt yn dewis ac os oes gennych y gallu i gyfieithu. Neu, gallech gynnal sesiynau ar wahân ar adegau gwahanol yn y ddwy iaith – mae angen i chi ystyried beth sy’n gweithio orau i’ch cynulleidfa darged.

Ydych chi wedi cynnal ffrwd fyw ddwyieithog?

Fe fyddem wrth ein boddau o glywed gennych! Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu blog gwadd ar gyfer Cyfranogaeth Cymru ar y pwnc hwn.

Risg

Wrth reswm, mae yna beryglon wrth fynd yn fyw unrhyw le ac mae angen i chi bwyso a mesur y peryglon hyn cyn ymrwymo i ddarllediad byw.

Wedi dweud hynny, mae pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol prysur bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd o fwynhau cynnwys a gwybodaeth arlein ac ni ellir anwybyddu poblogrwydd diweddar ffrydiau byw. Fe fyddai’n gyfle wedi’i golli pe na bai gwasanaethau cyhoeddus a mudiadau trydydd sector yn manteisio ar y dull hwn o ymgysylltu â’u cynulleidfa.

Ceisiwch beidio bod ag ofn gormodol o’r peryglon wrth arbrofi gyda dulliau newydd fel hwn. Gallech wneud darllediad arbrofol pan rydych allan yn mynd â’r ci am dro cyn darlledu rhywbeth yn y gwaith. Fe gewch eich synnu gan beth allwch ei wylio ar Periscope!

(Sylwer – mae Periscope a gwasanaethau eraill y sonnir amdanynt yma yn cynnwys pobl sydd wrthi’n darlledu’n fyw. Tra mae’r dudalen flaen yn cael ei monitro ac er nad ydym erioed wedi dod ar draws dim byd amhriodol wrth bori drwy’r darllediadau hyn, ni allwn fod yn gyfrifol am beth sy’n fyw ar yr adeg pan rydych yn clicio ar y ddolen!)

Oes gennych chi unrhyw brofiad gyda ffrydio byw fel ymarferydd ymgysylltu â’r cyhoedd? Rhannwch eich stori yn y sylwadau isod.

Cofiwch danysgrifio i Cyfranogaeth Cymru i gael rhagor o dechnegau ymgysylltu arloesol

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .

Pin It on Pinterest