23rd Chwefror 2017

Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Beth yw’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd?

Penllanw darn o waith a ddatblygwyd dan arweiniad cyn-Banel Cynghori Cyfranogaeth Cymru ac mewn ymgynghoriad â chi yw’r Egwyddorion hyn. Rydym yn arbennig o ddiolchgar i TPAS Cymru a oedd yn flaenllaw iawn wrth wireddu’r Egwyddorion.

Cymeradwyodd Llywodraeth Cymru yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yn 2011.

Cliciwch ar y ddolen uchod i lawrlwytho copi PDF o’r Egwyddorion Cenedlaethol, sydd hefyd ar gael ar ffurf Darllen yn Hawdd

 

Egwyddorion yw’r rhain, NID safonau. Set o egwyddorion trosfwaol ydynt sydd wedi’u hanelu at fudiadau Gwasanaethau Cyhoeddus ym mhob sector yng Nghymru. Y bwriad yw iddynt eistedd uwchben unrhyw safonau penodol rydych yn eu defnyddio’n barod e.e. Safonau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc, safonau Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol a bwriedir iddynt ategu’r rhain. Nod yr Egwyddorion Cenedlaethol yw cynnig dull gweithredu cyson a safon dda ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd ledled Cymru.

Rhaid rhoi’r egwyddorion hyn ar waith er mwyn iddynt gael yr effaith bositif ar bobl y bwriedir iddynt ei chael. Fe fydd ein hyfforddiant i gyd yn cael ei seilio ar yr egwyddorion hyn. Os oes gennych ddigwyddiad, Cyfarfod Blynyddol, cynhadledd a fyddai’n cynnig cyfle i hyrwyddo’r egwyddorion hyn yna byddai rhywun o Cyfranogaeth Cymru yn fwy na pharod i helpu gyda gweithdy neu gyflwyniad. Os na allwn ddod atoch yna gallwn anfon cynllun ar gyfer gweithdy a chyflwyniad atoch i chi ei hwyluso eich hun.

Sut i gymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Llenwch y ffurflen hon i ddatgan eich cymeradwyaeth ac yna anfonwch hi’n ôl atom os yw’ch mudiad neu’ch busnes am gymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru.

Unwaith rydym wedi cael eich ffurflen gymeradwyo, fe fyddwn yn eich ychwanegu at y rhestr o fudiadau sydd wedi cymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol.

Gweld y rhestr o fudiadau sydd wedi cymeradwyo’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd

Pa adnoddau a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r Egwyddorion Cenedlaethol?

I ddatblygu’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru, cynhaliodd cyn-Banel Cynghori Cyfranogaeth Cymru gyfarfod agored. Roedd y cyfarfod yn agored i unrhyw un yn y Sector Cyhoeddus a’r Trydydd Sector a oedd â diddordeb yn y gwaith hwn.

Roedd darnau amrywiol o waith eisoes wedi’u gwneud yn y maes hwn, felly, diben cynnal cyfarfod cychwynnol oedd casglu a gwerthuso deunydd a oedd eisoes ar gael cyn mynd ati i lunio’r Egwyddorion Cenedlaethol.

Cafodd y deunyddiau a gyflwynwyd i Cyfranogaeth Cymru fel dogfennau enghreifftiol eu cynnwys yn yr adroddiad a gyflwynwyd wedyn i Lywodraeth Cymru.

Yna lluniodd TPAS Cymru a Cyfranogaeth Cymru rai egwyddorion cychwynnol i’w hystyried ac ymgynghori arnynt.

Roedd 2 brif elfen yn y broses ymgynghori:

  1. Holiadur a oedd ar gael arlein ac ar bapur
  2. Cyfres o 4 gweithdy ymgynghori ledled Cymru.

Darllenwch grynodeb o’r prif bwyntiau o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

Defnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol wrth ymgysylltu

Mae Cyfranogaeth Cymru wedi datblygu adnoddau pellach sy’n mynd gyda’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru, gan gynnwys:

Gallwn hefyd gynnig gweithdai neu hyfforddiant ar yr Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd, gan gynnwys ein cwrs cynhwysfawr gydag Achrediad, Ymgysylltiad Cyhoeddus: damcaniaeth ac ymarfer.

 

Pin It on Pinterest