29th Ionawr 2018

Gwasanaethau – Sut y gallwn ni eich helpu chi

Ffyrdd y gallwn weithio gyda chi i ymgysylltu â’ch defnyddwyr gwasanaeth, eich rhanddeiliaid neu’ch cwsmeriaid.

Gallwn weithio gyda’ch mudiad i helpu i wella ansawdd eich gweithgareddau ymgysylltu.

Mae Cyfranogaeth Cymru yn arbenigo mewn ymgysylltu â’r cyhoedd yng Nghymru. Rydym yn cynnig cyfoeth o brofiad a dealltwriaeth o weithio gyda mudiadau eraill, a byddwn yn defnyddio ac yn rhannu hyn wrth weithio gyda chi.

Rydym yn gweithio gyda mudiadau yn y sector cyhoeddus, y trydydd sector a’r sector preifat. Rydym yn gweithio’n bennaf yng Nghymru, ond gallwn weithio unrhyw le ym Mhrydain. Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol.

Gwasanaethau


Hyfforddiant

Hyfforddiant Mae ein cyrsiau hyfforddi ymgysylltu â’r cyhoedd yn darparu’r sgiliau angenrheidiol i chi ymgysylltu’n hyderus a gwella ansawdd eich gweithgareddau ymgysylltu.

Rydym yn cynnig hyfforddiant amrywiol i ddatblygu sgiliau ymgysylltu â’r cyhoedd drwy raglen hyfforddi flynyddol WCVA.

Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant wedi’i deilwra, sy’n cynnig dull hyblyg a chosteffeithiol o ateb eich anghenion dysgu unigol a sefydliadol.

Cysylltwch!


Hwyluso

HywlusoMae tîm hyfforddedig a phrofiadol Cyfranogaeth Cymru yn hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae ein profiad helaeth yn cynnwys hwyluso yn y meysydd canlynol:

 • Cyfarfodydd mewnol i fudiadau ar gyfer…
  • Rhaglenni newid
  • Trafod a datrys anghydfodau
  • Diwrnodau meithrin tîm
  • Cyfarfodydd cynllunio a gweledigaeth
 • Hwyluso cynadleddau ar gyfer grwpiau mawr a bach
 • Adolygu ac adnewyddu partneriaethau a rhwydweithiau
 • Cyfarfodydd cyhoeddus
 • Grwpiau ffocws ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd
 • Gwneud penderfyniadau fel grŵp
 • Digwyddiadau cyhoeddus

Mae gennym brofiad o weithio gydag ystod eang o fudiadau ar draws bob sector ac ar lefelau amrywiol.

Cysylltwch!


Gwaith Ymgysylltu Ymarferol

Gwaith Ymgysylltu Ymarferol

Ydych chi eisiau rhedeg gweithgareddau ymgysylltu wyneb yn wyneb ond dydych chi ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Gallwn weithio gyda chi a’ch tîm drwy’r broses gyfan. Gallai hyn gynnwys dylunio, cynllunio a rhedeg grwpiau ffocws, gweithdai neu sesiynau galw heibio gyda’ch rhanddeiliaid.

Gallwn hefyd eich cynghori ar sut i gofnodi a defnyddio data ansoddol, ysgrifennu adroddiadau a sut i gyflwyno adborth gan gyfranogwyr. Rydym yn eich helpu i ganfod arfer da a chyfleoedd dysgu.

Rydym yn eich cefnogi drwy gydol y broses ac yn gweithio’n agos gyda’ch tîm staff neu wirfoddolwyr. Dyma ffordd ymarferol o feithrin gallu, profiad a hyder eich mudiad i gynnal gweithgareddau ymgysylltu wyneb yn wyneb, mewn awyrgylch diogel a chefnogol.

Cysylltwch!


Ymgysylltu Digidol a’r Cyfryngau Cymdeithasol

Ymgysylltu Digidol a’r Cyfryngau CymdeithasolMae byd cyfathrebu digidol yn symud ymlaen yn gyson ac yn gyflym. Gallwn ni’ch helpu i gadw gyda’r oes ddigidol!

Mae gan dîm Cyfranogaeth Cymru brofiad helaeth o ymgysylltu â chynulleidfaoedd arlein ar bynciau amrywiol ar draws llwyfannau gwahanol.

Gallwn eich helpu i wneud y canlynol:

 • Datblygu strategaeth ymgysylltu digidol
 • Dechrau arni ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Tyfu neu ehangu’ch presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Optimeiddio gwefan eich mudiad ar gyfer peiriannau chwilio
 • Canfod yr offer cywir i’w defnyddio gyda’ch cynulleidfa

Cysylltwch!


Gwerthuso Cyfranogol

Gwerthuso CyfranogolYdych chi eisiau cynnwys defnyddwyr gwasanaeth wrth werthuso’ch prosiect neu’ch gwasanaeth?

Gall Cyfranogaeth Cymru weithio gyda chi i ddylunio a gweithredu methodoleg werthuso sy’n cynnwys y rheini fydd yn elwa o’r prosiect neu’r gwasanaeth wrth ddiffinio’r canlyniadau. Gallwn eich helpu i ddewis offer gwerthuso cyfranogol addas i helpu i fesur effaith eich prosiect / gwasanaeth. Mae’n well dylunio hyn ar ddechrau prosiect felly cysylltwch mor gynnar â phosib yn eich prosiect i gael rhagor o wybodaeth.

Cysylltwch!


Ymgysylltu â Staff / Meithrin Tîm

Ymgysylltu â Staff / Meithrin TîmYdych chi’n rheolwr sydd eisiau gwella’r ffyrdd rydych yn ymgysylltu â’ch staff?

Ceir llawer o fuddion wrth ymgysylltu’n dda â’ch gweithlu. Gall Cyfranogaeth Cymru weithio gyda chi i ddiffinio’r ffordd rydych yn ymgysylltu â staff, gan gyd-fynd ag amcanion, gwerthoedd a diwylliant eich mudiad.

Dyma ddim ond rhai o’r offer y gallwn eich helpu i’w defnyddio

 • Ymarfer Rolau Tîm Belbin
 • Dangosydd Personoliaeth Myers Briggs
 • Dulliau Dysgu Mumford & Honey

Cysylltwch!


Dysgu Gweithredol

Dysgu Gweithredol - Sefydlu Set Dysgu Gweithredol newyddSefydlu Set Dysgu Gweithredol newydd

Ffordd o ddysgu a rhannu mewn grŵp yw Dysgu Gweithredol a all fod o fudd i bobl o fewn timau, mudiadau a phartneriaethau.

Mae Cyfranogaeth Cymru yn cynnig gwasanaeth hwyluso ar gyfer setiau dysgu gweithredol sy’n helpu i sefydlu set a hwyluso cyfarfodydd cychwynnol yn ogystal â monitro a gwerthuso dysgu gweithredol.

Rydym hefyd yn cynnig Hyfforddiant Setiau Dysgu Gweithredol (gallwch gael gwybod mwy yma)

Cysylltwch!


Ysgrifennu Strategaeth Ymgysylltu

Ysgrifennu Strategaeth YmgysylltuGall ysgrifennu strategaeth ymgysylltu i’ch mudiad ymddangos yn dasg anodd dros ben.

Gall Cyfranogaeth Cymru weithio gyda chi i gynhyrchu strategaeth effeithiol sydd wedi’i seilio ar arfer gorau, sy’n gweithio i’ch rhanddeiliaid ac sy’n cynnwys dulliau gwahanol i sicrhau bod eich gwaith ymgysylltu yn ystyrlon.

Byddwn yn eich helpu i wneud y canlynol:

 • Deall pam mae strategaeth ymgysylltu yn bwysig
 • Canfod â phwy y mae angen i chi ymgysylltu
 • Canfod dulliau ymgysylltu i’w rhoi ar waith yn eich strategaeth
 • Cynllunio amserlen ar gyfer eich strategaeth a chynllun gweithredu cysylltiedig

Cysylltwch!


Rydym wedi gweithio gyda’r canlynol…

“Cwmni gwych i weithio gydag e’, y staff i gyd yn cyfathrebu’n dda ac yn ein cefnogi. Roedden nhw o gymorth mawr, yn glir am yr hyn fyddai’n digwydd a’r amcanion o ran canlyniadau. Fe fydden ni’n gweithio gyda nhw eto pe bai’r angen yn codi”

– Age Connects, Caerdydd a’r Fro

“Pleser oedd gweithio gyda [Cyfranogaeth Cymru], ac yn enwedig ein hyfforddwr a roddodd gwrs personol, o safon, wedi’i deilwra, a oedd yn werthfawr iawn i bawb ar y cwrs. Atebwyd ymholiadau cychwynnol am gynnwys y cwrs yn effeithlon ac roedden nhw’n hyblyg ac yn barod i addasu i ni. Teimlai pawb ar y cwrs eu bod wedi cael datblygiad proffesiynol parhaus defnyddiol. Mae’r sgiliau a ddysgwyd yn cael eu defnyddio yn rheolaidd.”

– Engage Cymru

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol

Pin It on Pinterest