25th Chwefror 2017

Sut i sefydlu rhwydwaith

A collection of portraits, connected by lines with a blue background

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi’i anelu at bobl sydd am sefydlu rhwydwaith newydd, neu ailystyried ac adnewyddu pwrpas a ffocws rhwydwaith sy’n bodoli’n barod.

Ein gweithdy hon yn archwilio sut i sefydlu rhwydwaith llwyddiannus, gyda syniadau ymarferol, awgrymiadau a dulliau ar gyfer sefydlu rhwydwaith newydd, ac ar gyfer adfywio ac ailosod ffocws i rwydwaith sy’n bodoli eisoes.

Gobeithiwn y gallwch chi fel unigolyn ac fel grŵp ddefnyddio’r dulliau cyfranogol yn y pecyn hwn i ystyried pwrpas eich rhwydwaith, meithrin cydweledigaeth at y dyfodol, dod i gytundeb ynghylch nod ac amcanion eich rhwydwaith, datblygu cylch gorchwyl clir a dod i ddeall ym mha ffordd y bydd eich rhwydwaith yn ychwanegu gwerth.

Trwy gynnwys pob aelod o’r grŵp wrth gynllunio a gosod targedau, byddwch yn sicrhau bod y grŵp cyfan wedi cyfrannu at ei gwmpas, ei fod yn diwallu eu hanghenion unigol ac anghenion y grŵp, a bod y cyfrifoldeb yn cael ei rannu ymysg yr aelodau.

Mae’r daflen wybodaeth hon ynglŷn â rhwydweithiau, a ysgrifennwyd gan WCVA, yn rhoi gwybodaeth gefndirol ddefnyddiol ynglŷn â ffactorau y bydd angen i chi eu hystyried wrth sefydlu’ch rhwydwaith. Mae’r offer a’r ymarferion yn y pecyn cymorth hwn wedi’u dylunio i gael eu defnyddio ar y cyd â’r daflen wybodaeth.

Lawrthlwythwch Y Pecyn cymorth i sefydlu neu adolygu rhwydwaith

Pin It on Pinterest